Remedial Teaching

Het niet kunnen slagen van een of meer schoolse taken, kan leiden tot frustratie, verminderde motivatie, een laag zelfbeeld en faalangst. Dit is onlosmakelijk verbonden met de resultaten, motivatie en leerprestaties.

rtww

Intrinsieke motivatie is een van de belangrijkste eigenschappen die het leren leuk en makkelijker maken. Hier ligt dan ook de nadruk op tijdens de RT lessen en trainingen.

Bekijk hier de werkwijze van onze Remedial Teaching lessen.

Remedial teaching vraagt op het gebied van het signaleren, diagnosticeren en het behandelen van leerproblemen specifieke deskundigheid. Om dat te garanderen is de praktijk aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (zie ook www.lbrt.nl). In de praktijk gaan we uit volgens het principe van het HGW model, (handelingsgericht werken) en houden we ons aan de gedragscode van de beroepsvereniging.

Begeleiding leerling

Remedial Teaching

Er zijn kinderen die om welke reden dan ook een (flinke) leerachterstand hebben opgelopen. Er ontstaat dan een gat tussen het kennisniveau van het kind en de lesstof in de klas. Remedial teaching kan dit gat verkleinen of overbruggen door de leerling een ‘opstap’ te geven in de vorm van uitgebreide individuele hulp. Een RT les duurt 50 minuten, waarvan 45 minuten gewerkt wordt aan de opgestelde doelen van het handelingsplan en 5 minuten voor het bespreken van eventuele huiswerkopdrachten en/of gesprek met de leerling.

Remedial Teaching is een gespecialiseerde vorm van begeleiding. Vaak betreft dit kinderen die op school al extra begeleiding hebben gekregen en waarbij dat niet voldoende is gebleken. Er wordt verder gebouwd op het huidige kennisniveau van uw kind. Voor het krijgen van bijles is er geen sprake van een (gediagnostiseerd) leerprobleem.

Lees- en Spellingproblemen

Voor het ene kind gaat leren lezen makkelijker dat voor het andere kind. Vroegtijdige signalering en adequate begeleiding is een must, indien het proces van leren lezen niet vanzelf gaat.

Rekenproblemen 

Van het automatiseren tot het tiental, tot sommen met decimalen, breuken en redactiesommen. Een voorkomend rekenprobleem kan zijn dat uw kind de basisbewerkingen van het rekenen niet goed beheerst en dat het automatiseren niet op gang is gekomen. Het herhalen van de basisbewerkingen kan hier een oplossing bieden, zodat er een goede basis is om complexere sommen te kunnen oplossen. Door precies te weten tot waar uw kind de stof beheerst en daarop verder te bouwen, kan uw kind een brug slaan en zo achterstanden weg werken. 

Naast de RT lessen geven we specifieke trainingen voor Cito, lees- en spellingproblemen, rekenproblemen, leren leren en plannen. Van nature zijn kinderen leergierig, maar door negatieve ervaringen en het gevoel ‘het lukt mij toch niet’, zal een kind geen plezier hebben in leren. Door het opstellen van een hulpvraag en daarbij uit te gaan van de sterke kanten van het kind, kan hij/zij succeservaringen op doen, meer zelfvertrouwen en een sterker zelfbeeld ontwikkelen.